REGULAMIN OPŁAT  KS „SOKÓŁ” SEROCK

ZASADY OGÓLNE

 1.  Klub Sportowy Sokół Serock, zwany dalej Klubem, prowadząc swoją działalność statutową ustala trzy rodzaje opłat pobieranych od   rodziców/opiekunów prawnych zawodników.

1.1  opłatę stałą, zwaną dalej składką.

1.2  opłatę za odzież i sprzęt sportowy.

1.3  opłatę za wyjazdy.

SKŁADKI

 1. W celu zapewnienia szkolenia i zaplecza sportowego na najwyższym poziomie Zarząd Klubu ustala opłatę za przynależność zawodnika do Klubu i uczestnictwo w jego działalności w następującej wysokości. 

2.1  100 zł/miesiąc – składka podstawowa.

2.2  80 zł/miesiąc – składka ze zniżką na drugie dziecko z jednej rodziny szkolące się w Klubie, każde następne dziecko jest zwolnione z opłaty składki.

2.3  50 zł /miesiąc opłata za miesiąc w czasie, którego zawodnik nie uczestniczył w zajęciach przez okres dłuższy niż 30 dni z powodu kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub innej przyczyny zgłoszonej w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia do trenera.

 1. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego zawodnika Zarząd Klubu, ze względu na trudna sytuację finansową, bądź też w innych uzasadnionych przypadkach, może obniżyć lub znieść składkę podstawową za dany miesiąc lub okres. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie, przy zachowaniu autonomii Zarządu Klubu w podejmowaniu decyzji w stosunku do rozpatrywanej sprawy.
 2. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2.3, nie zwalnia z obowiązku wniesienia składki podstawowej.
 3. W przypadku odejścia bądź rezygnacji podopiecznego w trakcie miesiąca – składka jest pobierana za cały miesiąc.
 4. Wpłaty składki należy dokonywać przelewem na konto Klubu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Składki dla wpłacających w gotówce zbiera Skarbnik zespołu młodzieżowego wybrany z grona rodziców/opiekunów prawnych zawodników zespołu. Zebrane składki wraz z listą zawodników zespołu Skarbnik przekazuje za pokwitowaniem Trenerowi Koordynatorowi w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

ODZIEŻ I SPRZĘT SPORTOWY

 1. Klub zapewnia zawodnikowi odzież sportową i sprzęt odpłatnie. Zawodnik uczestniczy w zajęciach we wskazanej odzieży sportowej.
 2. Klub dokonuje zakupu odzieży i sprzętu sportowego dla danego zespołu na podstawie wniosku trenera prowadzącego.Trener przedstawia Zarządowi Klubu do akceptacji zapotrzebowanie zespołu stanowiące podstawę do kalkulacji kosztów zakupu. Zarząd Klubu określa wysokość odpłatności dla zawodników.
 3. Opłaty za odzież i sprzęt sportowy zbiera Skarbnik. Zebrane składki wraz z listą zawodników zespołu Skarbnik przekazuje za pokwitowaniem Trenerowi Koordynatorowi w terminie określonym przez Zarząd Klubu.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego Zarząd Klubu może ustalić częściową odpłatność za odzież i sprzęt sportowy lub całkowicie zwolnić z takiej opłaty.
 5. Nieodpłatnie wydana odzież i sprzęt sportowy stanowi własność Klubu. Zużyty lub nie nadający się sprzęt sportowy zwraca się do Klubu.

WYJAZDY

 1. W celu realizacji zadań statutowych klub organizuje wyjazdy mające przede wszystkim na celu propagowanie zdrowej formy współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
 2. Zarząd Klubu na podstawie kalkulacji kosztów danego wyjazdu, opracowanej przez trenera koordynatora w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi zawodników, ustala odpłatność za określony wyjazd oraz termin jej uiszczenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego Zarząd Klubu może ustalić częściową odpłatność za wyjazd lub całkowicie zwolnić z takiej opłaty.
 4. Opłaty za wyjazd zbiera Skarbnik i przekazuje za pokwitowaniem Trenerowi Koordynatorowi w terminie określonym przez Zarząd Klubu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do regulowania wszelkich zobowiązań we wskazanych terminach według następującej wymagalności: składki, opłaty za odzież i sprzęt sportowy oraz opłaty za wyjazdy.
 2. Każda wpłata, której wysokość przekracza należność określoną przez Zarząd Klubu będzie zwracana na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Brak dyspozycji zwrotu powoduje zaliczenie nadpłaty na poczet kolejnych składek podstawowych.