1. Klub Sportowy Sokół Serock, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
 2. Celem szkolenia jest:

– rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscyplin sportowych – piłka nożna, tenis stołowy,

– wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play,

– nauka i doskonalenie umiejętności związanych z uprawianą dyscypliną sportową oraz rozwój zdolności ruchowych,

– maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych zawodników poprzez indywidualizację zajęć treningowych,

– selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania sportu dla jednostek szczególnie uzdolnionych.

 1. Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem umiejętności oraz wieku. Każdy zawodnik jest szkolony z uwzględnieniem własnych indywidualnych potrzeb.
 2. Zawodnik poddawany jest okresowym badaniom stanu zdrowia i testom umiejętności, które klasyfikują go do kolejnych etapów szkolenia, przydziału do odpowiednich grup treningowych albo do definitywnego zakończenia z nim współpracy.
 3. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest wypełnienie i złożenie Deklaracji członkowskiej, Regulaminu opłat KS „Sokół” Serock, wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, oraz posiadanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do trenowania.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu.
 5. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w sposób określony w pkt. 6 poprzez podpisanie odrębnego Oświadczenia.
 6. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 7, może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia i przesłanie go do Klubu. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Klub.

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 1. Każdy zawodnik powinien identyfikować się z Klubem KS Sokół OSiR Serock. Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik powinien godnie reprezentować Klub, wykazywać wysoką kulturę osobistą, a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania.
 3. Każdy zawodnik powinien odnosić się do wszystkich członków Klubu, drużyny, sztabu trenerskiego, wszystkich ludzi związanych i niezwiązanych z Klubem, przeciwników, kibiców oraz sędziów z należytym szacunkiem.
 4. Każdy zawodnik powinien przychodzić na trening punktualnie, być przebrany w odpowiedni strój sportowy. Spóźnienia i nieobecności powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Każdy zawodnik powinien w czasie zajęć zachowywać się jak przystało na prawdziwego piłkarza, słuchać i wykonywać polecenia trenera, szanować go oraz swoich kolegów, pomagać im.
 6. Wszyscy zawodnicy powinni dbać o sprzęt i obiekt klubowy.
 7. Każdy zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a także zachowania. W przypadku słabych postępów w nauce, braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami może odsunąć zawodnika od uczestnictwa w meczach oraz treningach, aż do momentu zadowalającej poprawy.
 8. Na koniec każdego półrocza zawodnik lub rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać trenera z ocenami szkolnymi przedstawiając wypełniony formularz z ocenami szkolnymi lub ksero świadectwa szkolnego.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH

 1. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych, przestrzegać higieny osobistej oraz prowadzić zdrowy tryb życia.
 2. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.
 3. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 10 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.
 4. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania. W przypadku nie przestrzegania zasad trener może: wyprosić zawodnika z treningu, zawiesić zawodnika na określony czas.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.
 6. Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.
 7. Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.
 8. Zawodnik ma obowiązek posiadać na zajęciach piłki nożnej – ochraniacze oraz bidon z wodą.
 9. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, brania udziału w testach, meczach kontrolnych w innym Klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa (Kadra Polski, Kadra MZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym.
 10. Zawodnik wraz z opiekunem na koniec każdej rundy spotyka się z trenerem celem przedstawienia oceny zawodnika (postępów szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, a także zachowania i dbania o dobre imię KS Sokół Serock) podczas minionego sezonu. Spotkanie poprzedzone jest wypełnieniem arkusza ocen, który po spotkaniu w formie papierowej trafia do teczki zawodnika. Na podstawie tej oceny Zarząd Klubu lub wyznaczony trener mogą podjąć decyzję o przydziale do określonego zespołu, czasowym lub definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem. Za szczególne osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu, Zarząd lub trener prowadzący mogą nagrodzić: wyróżnieniem zawodnika przed grupą zawodników i kibiców, dyplomem, wysłaniem listu pochwalnego, do rodziców lub szkoły, przyznaniem stypendium sportowego lub inną nagrodą.

TRENERZY

 1. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całego zespołu jak również za jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.
 2. Trener upoważniony jest do nałożenia sankcji o których mowa w pkt. 15, 20, 32. Od decyzji trenera przysługuje odwołanie do Zarządu Klubu, który podejmuje ostateczną decyzję.
 3. Działania trenera dotyczące funkcjonowania zespołów zawarte są w odrębnym regulaminie.

RODZICE

 1. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do pomocy przy przygotowaniu zawodników najmłodszych roczników (do 10 lat) do zajęć.
 2. Podczas meczów rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodników przebywają na trybunach na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach. Za zgodą trenera, rodzice mogą obserwować treningi z trybun lub innego miejsca wskazanego przez trenera.
 3. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin) ingerowania w zachowanie zawodników i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest również ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera na boisku. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się obserwowania treningów oraz meczy kontrolnych grup młodzieżowych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykluczenia zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem.
 4. Jeśli chcesz porozmawiać z trenerem lub trenerem koordynatorem na temat swojego dziecka, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i obawami, umów się na indywidualną rozmowę. Nigdy nie przekazuj swoich uwag pod wpływem emocji !
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów i meczy oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych zawodników, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów.
 6. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opiekom trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich innych używek.

FINANSE

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań wobec Klubu. 
  Opłaty związane z uczestnictwem w działalności Klubu zamieszczone są w oddzielnym Regulaminie opłat KS „Sokół” Serock z którymi rodzice/opiekunowie prawni zawodników zobowiązani są zapoznać się.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem (rodzicami/opiekunami prawnymi) jest on zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych wobec Klubu, zwrotu wszelkiego wypożyczonego sprzętu oraz wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego Klubu.
 2. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy zawodnika. Ich naruszanie jest podstawa do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z zawodnikiem.
 3. Wszelkie sporne sprawy rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.