Zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego „SOKÓŁ” OSiR Serock – ustalona składka klubową dla osoby małoletniej będącego zawodnikiem Akademii Piłkarskiej wynosi 50zł miesięcznie.

Wpłaty można dokonywać:

 

1. PRZELEWEM  –  na konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca

                                  Nr konta bankowego:    BGŻ BNP  18 1600 1462 1841 0780 7000 0001

                                  z dopiskiem: Składka członkowska : imię i nazwisko, za miesiąc, grupa treningowa.

2. GOTÓWKĄ   –  najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca  do skarbnika grupy treningowej lub trenera prowadzącego.

W przypadku zalegania z opłacaniem składki klubowej przez okres dłuższy niż 3 miesiące Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Akademii, a co za tym idzie odmówić udziału w zajęciach.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

T R E Ś Ć  U C H W A Ł Y  Z A R Z A D U:

Zał. nr 2 do uchwały nr 2/2015  

Zarządu Klubu Sportowego „Sokół” Serock

z dnia 14 grudnia 2015 r.

REGULAMIN OPŁAT  KS „SOKÓŁ” OSiR SEROCK

ZASADY OGÓLNE

1.   Klub Sportowy Sokół Serock, zwany dalej Klubem, prowadząc swoją działalność statutową ustala trzy rodzaje opłat

      pobieranych od rodziców/opiekunów prawnych zawodników.

   1.1 opłatę stałą, zwaną dalej składką.

   1.2 opłatę za odzież i sprzęt sportowy.

   1.3  opłatę za wyjazdy.

SKŁADKI

2.   W celu zapewnienia szkolenia i zaplecza sportowego na najwyższym poziomie Zarząd Klubu ustala opłatę za

      przynależność zawodnika   do Klubu i uczestnictwo w jego działalności w następującej wysokości.

    2.1     50 zł/miesiąc – składka podstawowa.

    2.2     30 zł/miesiąc – składka ze zniżką na drugie dziecko z jednej rodziny szkolące się w Klubie, każde następne

                     dziecko jest zwolnione z opłaty składki.

    2.3     20 zł /miesiąc opłata za miesiąc w czasie, którego zawodnik nie uczestniczył w zajęciach przez okres dłuższy

                    niż 30 dni z powodu kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub innej przyczyny

                    zgłoszonej w ciągu 7 dni od dnia jej zaistnienia do trenera.

3.   Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego zawodnika Zarząd Klubu, ze względu na trudna sytuację finansową,

      bądź też w innych uzasadnionych przypadkach, może obniżyć lub znieść składkę podstawową za dany miesiąc lub

      okres. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie, przy zachowaniu autonomii Zarządu Klubu w

      podejmowaniu decyzji w stosunku do rozpatrywanej sprawy.

4.   Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2.3, nie zwalnia z obowiązku

      wniesienia składki podstawowej.

5.   W przypadku odejścia bądź rezygnacji podopiecznego w trakcie miesiąca – składka jest pobierana za cały miesiąc.

6.   Wpłaty składki należy dokonywać przelewem na konto Klubu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

      NR KONTA: 18 1600 1462 1841 0780 7000 0001 BGŻ BNP

7.   Składki dla wpłacających w gotówce zbiera Skarbnik zespołu młodzieżowego wybrany z grona rodziców/opiekunów

      prawnych zawodników zespołu. Zebrane składki wraz z listą zawodników zespołu Skarbnik przekazuje

      za pokwitowaniem Trenerowi Koordynatorowi w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *