System szkolenia piłki nożnej w Akademii Piłkarskiej SOKÓŁ OSiR SEROCK.

 

System szkolenia piłkarskiego w AP Sokół Serock obejmuje dzieci od 7 do 13 roku życia czyli klasy I – VI szkoły podstawowej. Dzielimy go na dwa etapy:

Szkolenia wszechstronnego U-10 obejmuje dzieci od 7 do 10 roku życia.

Szkolenia wstępnego (nauczania) U-13 obejmuje dzieci do 13 roku życia.

Jest to okres, w którym najłatwiej o rozwój i poprawę koordynacji, która stanowi podstawą dla lepszego wyszkolenia technicznego zawodników.

Praca nad koordynacja i techniką są tu najważniejszymi elementami szkolenia.

Na proces szkolenia i jego efekt mają wpływ zarówna na czynniki sportowe jak i pozasportowe (organizacyjne i edukacyjne). Koncepcja uwzględnia wiele czynników m.in. poziom sprawności fizycznej, możliwości organizacyjne i bazę treningową.

Szkolenie odbywa się w maksymalnie 16 osobowych grupach treningowych (poziomach zaawansowania – dopasowanych do aktualnych indywidualnych umiejętności każdego zawodnika). Taki podział nie jest stały, rotacja zawodników między poziomami jest tu także czynnikiem motywującym.

System określa pewne ramy i zasady, w jakich trenerzy szkolący młodzież w klubie mają się poruszać, pozostawiając swobodę w doborze metod i ćwiczeń w celu zwiększania motywacji trenerów, ich kreatywności i otwartości na nowatorskie rozwiązania skutecznie stosowane w innych klubach na świecie.

Misja Akademii Piłkarskiej Sokół Serock to:

1. Wychowanie przez sport,

2. Wyszkolenie profesjonalnego zawodnika.

Te założenia stanowią podstawę wszelkich podejmowanych w szkoleniu działań.

Wychowując przez sport staramy się promować wartości:

Czystej gry (Fair Play)

Tolerancji

Respektu

Aktywnego stylu życia

Samodzielności

Zdrowego stylu życia

Mając na uwadze, że pika nożna ma być przede wszystkim zabawą i zdrową rywalizacją sportowa przekazujemy wychowankom powyższe wartości.

Wyszkolenie profesjonalnego zawodnika.

Piłka nożna jest gra zespołową, w której na sukces składa się wiele czynników.

Każdy zawodnik jest jednym z członów funkcjonowania zespołu, lecz jego indywidualne umiejętności w znaczącym stopniu wpływają na poziom i osiągnięcia grupy.

Na wyszkolenie profesjonalnego zawodnika składa się wiele czynników związanych m.in. z: naborem, selekcja, edukacją sportowa, kształtowaniem cech mentalnych, umiejętności technicznych i taktycznych. Aby zawodnik zaczynający w młodym wieku grać w piłkę mógł zostać w przyszłości zawodowym piłkarzem niezbędne jest odpowiednie szkolenie na wszystkich etapach jego rozwoju.

Szkolenie w AP Sokół Serock.

Rozwój cech mentalnych.

Bardzo ważną rolę w procesie kształtowania rozwoju mentalnego zawodników ma trener posiadający duży Autorytet, który jest gwarantem wzajemnego zaufania, co ma odbicie w jakości szkolenia.

Jego zadaniem jest skutecznie kierować rozwojem cech mentalnych poprzez:

– propagowanie zasad Fair Play,

– propagowanie zasad Tolerancji i Respektu dla innych,

– naukę radzenia sobie ze zwycięstwami i porażkami,

– naukę komunikacji i dobrych relacji interpersonalnych typu: zawodnik – zawodnik,

zawodnik – trener, kapitan – trener,

– przyjmowanie poleceń i wskazówek trenera bądź innego pracownika klubu,

– bycia krytycznym wobec własnych błędów,

– naukę systematyczności i skrupulatności.

Rozwój cech wolicjonalnych:

Kluczowym czynnikiem psychologicznym w procesie nauczania jest motywacja.

Jednym z narzedzi powodujących zwiększenie motywacji, zaangazowania, koncentracji, obowiazkowosci, rzetelności oraz samodyscypliny – jest system punktacji zawodników. Obejmuje on wszystkie aspekty zachowania zawodników w klubie oraz postawę w reprezentowaniu jego wizerunku na zewnątrz.

Ocenie podlega postawa zawodników we wszystkich blokach treningowych, gdzie najbardziej starające się jednostki zostają nagradzani dodatkowymi punktami. System obejmuje również frekwencję, punktualność, oraz postawę zawodników w grach kontrolnych.  

Edukacja zdrowotna:

Zwracamy dużą uwagą na:

– uświadamianie pozytywnych skutków regularnej aktywności fizycznej na zdrowie,

– uświadamianie i nacisk na dbałość o higienę ciała,

– uświadomienie znaczenia odpowiedniego nawadniania organizmy – wyrobienie    

nawyku picia wody

– uświadamianie wpływu na organizm znaczenia zdrowego odżywiania i higieny snu,

– uświadamianie zawodników w kwestii prewencji kontuzji sportowych.

Edukacja piłkarska:

Edukacja piłkarska obejmuje m.in.:

– znaczenia wartości dążenia do celu,

– naukę przepisów piłki nożnej,

– sposoby radzenia sobie z połączeniem obciążeń treningowych z edukacja w szkole,

– sposoby radzenia sobie z presja reprezentowania klubu,

– nauka bycia sędzią, asystentem,

– uczestnictwo w meczach drużyny Ekstraklasy i Reprezentacji Narodowej,

– uczestnictwo w meczach drużyn seniorskich klubu,

Kształtowanie świadomości:

W procesie szkolenia należy kształtować u dzieci przeświadczenie, iż sukcesem jest nie tylko dobry wynik w zawodach, ale przede wszystkim poprawa umiejętności, sprawności, podniesienie poczucia własnej wartości.

Rozwijanie poziomu wiedzy teoretycznej dzieci i młodzieży powinno mieć miejsce od pierwszych lat szkolenia. Realizacja tych zamierzeń może przybierać formy pogadanek, wykładów, wyświetlania meczy i filmów, prowadzenia wspólnych obserwacji spotkań. 

Przydatność i celowość uczonego elementu powinna być określana w odniesieniu do możliwości wykorzystania jego podczas gry.

Najlepszym narzędziem uświadamiającym jest nagrywanie i analiza meczy kontrolnych z osobistym udziałem zawodników.

Kształtowanie sprawności ogólnej:

Bez odpowiedniego poziomu sprawności ogólnej zawodników nie jest możliwe prowadzenie specjalistycznego treningu piłkarskiego na wysokim poziomie.

Ogólna sprawność fizyczna jest podstawa do osiągania odpowiednich wyników w kształtowaniu sprawności specjalnej w piłce nożnej.

Kształtowanie sprawności ogólnej obejmuje:

Kształtowanie cech koordynacji ruchowej,

– poczucie równowagi,

– poczucie rytmu,

– orientacja przestrzenna,

– zdolność sprężania ruchów.

Kształtowanie cech motorycznych podczas treningu,

– szybkość lokomocyjna,

– skoczność.

Nauczanie ćwiczeń wzmacniających i stabilizujących mięśnie.

– U 10 – ćwiczenia kształtujące,

– U 13 – ćwiczenia stabilizujące, zestaw „FIFA 11+”.

Poziomu sprawności ogólnej i specjalnej jest monitorowany za pomocą cyklicznych testów.

Kształtowanie koordynacji ruchowej:

Kluczowym elementem szkolenia jest stałe podnoszenie umiejętności koordynacyjnych zawodników dlatego podczas każdej jednostki treningowej występują ćwiczenia kształtujące ten element.

Od zdolności koordynacyjnych w dużej mierze zależy pomyślne nauczanie nowych oraz doskonalenie poznanych już umiejętności. Mają one znaczny wpływ na ekonomikę ruchu oraz właściwe wykorzystanie zasobów energetycznych piłkarzy w trakcie treningów oraz zawodów. Zdolności koordynacyjne decydują o łatwości przyswajania techniki ruchu i warunkują wysoki poziom sportowy.

Rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych pozwala więc na przyswojenie coraz to trudniejszych zadań ruchowych. W procesie nauczania elementów techniki piłkarskiej ważne jest stałe powiększanie potencjału koordynacyjnego. Koordynacja i technika są bowiem w ścisłej zależności proporcjonalnej: wyższy poziom koordynacji pozwala opanować coraz trudniejsze elementy techniczne.
Trening koordynacji jest podstawą dla lepszego wyszkolenia techniki.

Nauczanie techniki piłki nożnej:

Przez cały okres szkolenia zawodników w AP Sokoła Serock bardzo dużą uwagę należy zwracać na jakość umiejętności technicznych zawodników.

Technika jest podstawą gry na wszystkich szczeblach rozgrywkowych.
Tylko „mali technicy” mają perspektywy gry na poziomie ligowym.

W szkoleniu najmłodszych – do 10 roku (U-10) naukę techniki specjalnej dzielimy na pięć członów:

 • Podania:

        – mała odległość,

        – na średnia odległość.

 • Przyjęcia:

        – piłki z ziemi,

        – piłki z powietrza.

 • Prowadzenia:

        – prowadzenia

        – panowanie nad piłką „czucie piłki”.

 • Zwody:

        – pojedyncze przodem,

        – pojedyncze tyłem.

 • Uderzenia:

        – strzały,

        – uderzenia sytuacyjne.

W szkoleniu zawodników od 10 do 13 roku (U-13) – naukę techniki specjalnej dzielimy na trzy człony:

 • Podania i przyjęcia:

       – podania na mała odległość,

       – podania na średnia odległość,

       – przerzuty,

       – przyjęcia piłki z ziemi,

       – przyjęcia piłki z powietrza,

 • Drybling:

       – prowadzenia,

       – zwody,

       – gra ciałem.

 • Uderzenia:

       – strzały nogą,

       – strzały głową,

       – uderzenia sytuacyjne.

Nauka elementów technicznych prowadzona jest w mikrocyklach dwutygodniowych, podczas których nauka konkretnego elementu techniki jest zdecydowanie wiodąca.

Do minimum wyeliminowana jest wyizolowana forma ścisła, jednak każde dziecko musi być na wstępie nauczone prawidłowej techniki ruchu i odpowiedniego ustawienia ciała.

Szkolenie odbywa się przy zachowaniu zasady stopniowania trudności, co jest jednym z głównych czynników warunkujących skuteczność nauczania i doskonalenia umiejętności techniczno-taktycznych.

Za każdym razem obowiązkowe jest uświadomienie zawodników o celowości nauczenia danego elementu oraz odniesienie go sytuacji, w której jest on stosowany podczas gry.

Bardzo dobre efekty przynosi odnoszenie sie do umiejetności wielkich piłkarzy, stawiając ich za przykład (np. opanowując zwód charakterystyczny dla danego piłkarza) działa to na wyobraźnię i motywuje do podnoszenia umiejętności.

Nauczanie techniki odbywa się przez dobór odpowiednich form girr i zabaw z piłką.

Nauczanie taktyki piłki nożnej – dzielimy na:

 • Taktykę indywidualną: 1/1
 • Taktykę grupową :

        – w rownowadze 2/2, 3/3, 4/4

      – z przewaga liczebną 2/3, 3/4, 4/5

 • Taktykę zespołową: 6/6, 7/7, 9/9, 11/11 – w ktorej przy progresji ilosciowej, utrzymujemy szkielet ustawienia pod kontem gry pierwszego zespołu seniorów.
 • Stałe fragmenty gry (SFG)

      – rzut z autu (U10 – 3 opcje wznowienia, U13 – wyrzut z reki).

      – rzut rozny (krotki, długi)

      – rzut wolny

Nauczanie taktyki jest przekazywane zawodnikom w wielu elementach podczas każdej jednostki treningowej m.in. małe gry, ćwiczenia techniczno-taktyczne, gry zadaniowe, gry szkolne, stałe fragmenty gry.

Tylko wysokie umiejętności techniczne i taktyczne oparte o dobre przygotowanie motoryczne i psychicznesa gwarancją sukcesu.

JEDNOSTKA TRENINGOWA.

Każda jednostkę treningowa dzielimy na 3 części główne:

1. Rozgrzewkę, którą dzielimy na:

   1. Zabawę ożywiająca.

   2. Koordynacja.

   3. Ćwiczenia oswajające z piłką.

2. Zadania grupowe, które dzielimy na:

   1. Nauka ruchów.

   2. Zadania zespołowe.

3. Gry treningowe, które dzielimy na:

   1. Małe gry.

   2. Gry szkolne.

   3. SFG (stałe fragmenty gry).

Zabawy ożywiające organizujemy zawsze na początku treningu w celu pobudzenia organizmu i układu nerwowego do wysiłku fizycznego. Zabawy ruchowe o dużej intensywności zwiększa kreatywność i powoduje, że dzieci są bardziej skoncentrowane i zmotywowane na dalszą część treningu.

Koordynacja na każdym treningu przeprowadzamy krótką część kształtujacą koordynacyjne zdolności motoryczne kładąc nacisk na: szybkość reakcji, oriętacje przestrzenną, różnicowanie ruchów, rytmizację ruchów.

Ćwiczenia oswajające z piłką wszelkiego rodzaju ćwiczenia poprawiające technikę indywidualną zawodników – panowanie nad piłką i poprawiające „czucie” piłki (np. Ball mastery, żonglerka).

Ćwiczenia z tego bloku często zadajemy jako prace domową. Dobre opanowanie tych elementów gwarantuje intensywny rozwój umiejętności indywidualnych.

Nauka ruchów.

Wszechstronne wyszkolenie zawodnika powinno być oparte na kształtowaniu zdolności do działań indywidualnych, które później ułatwiają drogę do osiągania wysokiego poziomu w działaniach grupowych i zespołowych.

Głównym narzędziem pracy nad rozwojem umiejętności indywidualnych są gry 1/1.

Do nauczania tego elementu służą różne formy gier:

– gra „frontalnie twarzami do siebie”,

– gra „plecami do obrońcy”,

– gra na 2 bramki,

– gra na 4 bramki.

Dużym uatrakcyjnieniem tych gir jest wprowadzenie dodatkowych czynników motywacyjnych, a także organizowanie punktowanych mini turniejów.

Zadania zespołowe

Gra zadaniowa

Stosowanie różnego rodzaju gier zadaniowych ma na celu zwiększenie kreatywności, inteligencji piłkarskiej, percepcji i widzenia peryferyjnego. Do gier rozwijających takie umiejętności należą np: SSG’s (Small Side Games), Funińo, gra z neutralnymi, gra w 3 drużynach.

Ćwiczenia techniczno-taktyczne.

Najlepsze rezultaty przynosi nauka takich umiejętności w formie fragmentów gry i gier pomocniczych. Istotne jest przy tym informowanie zawodników, kiedy i w jakich sytuacjach stosować poznawane elementy techniczno-taktyczne.

Małe gry.

Wszechstronne wyszkolenie piłkarza powinno opierać się na kształtowania zdolności do działań grupowych. Ułatwia to w przyszłości zawodnikom osiąganie dobrych rezultatów w działaniach zespołowych. W tym celu u najmłodszych U-10 jak najczęściej stosujemy formy małych gier.

Formy gry do 4/4 są podstawą nauczania i trenowania. Podczas nich dzieci nie mają możliwości pozbycia się zagrożenia oddalając go jak najdalej zmuszone są do szukania rozwiązań opartych na panowaniu nad piłką oraz współpracy. Gry takie również gwarantują znacznie większą ilość kontaktów z piłką.

Na drugim etapie szkolenia U-13 kształtujemy umiejętności taktyki grupowej używając gier doskonalących. Wprowadzamy do gier takie elementy jak:

– w ataku: zmiany pozycji krzyżowe i równoległe, kreowanie pola gry.

– w obronie: skracanie i zawężanie pola gry, asekuracja, przekazywanie przeciwnika, podwojenia po stracie piłki.

Gra szkolna.

Kształtowane tu są elementy taktyki zespołowej, oraz doskonalone elementy techniczno-taktyczne. Grę szkolna dzielimy na dwie części.

– gra z założeniami gdzie za wykonanie określonego zadania zdobywamy podwojone punkty (np. za bramkę zdobytą z pierwszej piłki 2 pkt).

– gra uproszczona.

SFG.

Nauka i doskonalenie wykonywania stałych fragmentów gry.

Umiejętność wykonywania i wykorzystywania stałych fragmentów gry jest w współczesnej piłce nożnej jedną z głównych metod zdobywania bramek. Dlatego podkreślamy znaczenie tego elementu gry na każdych zajęciach organizując różne formy rywalizacji, które mają na celu naukę współdziałania i współodpowiedzialności zespołowej.

W kategorii U- 10 są to konkursy indywidualne, a w kategorii U-13 różnego rodzaju konkursy drużynowe.

Treść jednostki treningowej:

U-10   Ofensywa                 – 70%                        U-13   Ofensywa                 – 60%

           Defensywa               – 20 %                                   Defensywa               – 30 %

           Przejścia O-D, D-O   – 10 %                                    Przejścia O-D, D-O   – 10 %

Ponad połowa czasu jednostki treningowej to rożnego rodzaju formy gier.

__________________________________________________________________

Indywidualizacja treningu.

Bardzo ważna sprawą jest dobieranie poziomu trudności do poziomu umiejętności ćwiczących, za każdym razem uwzględnić cechy i właściwości specyficzne dla konkretnego etapu ich rozwoju. Dlatego też dzieci w klubie trenują w grupach dobranych ze względu na wiek biologiczny, predyspozycje fizyczne oraz aktualne umiejętności, by optymalnie powiększać poziom rozwoju indywidualnego zawodników. Taki podział nie jest stały, a określenie przynależności do odpowiedniej grupy odbywa się na podstawie wyników uzyskiwanych podczas cyklicznych (co pół roku) , wyselekcjonowanych testów sprawnościowych ogólnej i specjalnej oraz obserwacji ciągłej treningowej zawodników.

Dzięki temu osoby początkujące nie zrażają się niepowodzeniami w rywalizacji z dużo sprawniejszymi rówieśnikami, a bardziej zdolni zawodnicy mogą wykonywać dużo bardziej złożone ćwiczenia. Poziom ćwiczeń i wymagań dostosowany jest indywidualnie do poszczególnych grup. Pozwala to każdemu z zawodników na rozwijanie się w swoim tempie.

Intensyfikacja treningu.

Podniesienie na wyższy poziom koncentracji na treningu wiąże się ze zwiększeniem ilości kontaktów z piłką lub ograniczenie stania w kolejce do danego ćwiczenia.

Przy komponowaniu treningu (opracowywaniu konspektu) należy starać się tak dobrać ćwiczenia by niewielka zmiana ustawień trenażerów (podczas przerwy na uzupełnienie płynów) umożliwiała szybkie przejście do dalszej części zajęć.

Trening musi być dobrze zorganizowany, urozmaicony i intensywny.

Intelektualizacja.

Intelektualizacja obejmuje takie aspekty jak:

– podkreślenie istoty i ważności nauki szkolnej (kontrola osiąganych ocen).

– podkreślanie znaczenia stosowania elementów technicznych i taktycznych podczas gry.

– video analiza – meczów własnych oraz innych drużyn z wyższych lig.

– zabawy na koncentracje.

Szkolenie bramkarzy.

Raz w tygodniu prowadzone są dodatkowe specjalistyczne treningi bramkarskie.

Na pozostałych treningach bramkarze uczestniczą w ćwiczeniach technicznych nogami.

Bramkarz jest pierwszym rozgrywającym od którego zaczyna się budowanie gry drużyny, dlatego bacznie zwracamy uwagę na jego ustawianie się i wprowadzanie piłki do gry.

Testy sprawnościowe.

Na potrzeby klubu wypracowano zestaw testów sprawności ogólnej oraz specjalnej.

Testy odbywają się co pół roku i przeprowadzane są w bardzo zbliżonych warunkach. Mają one na celu ocenę indywidualnych postępów zawodników.

Oceny zawodników.

Ocena zawodników wystawiana jest dwa razy do roku i ma cel informacyjny dla rodziców, zawodników i szkoleniowców w zakresie osiąganych postępów i w odniesieniu do innych zawodników w grupie.

Komunikacja.

Nauka komunikacji i dobrych relacji interpersonalnych obejmuje:

Zawodnik – Zawodnik.

– komunikacja boiskowa – moja, czas , plecy, graj.

– kulturalne słownictwo między kolegami.

– asertywne wyrażanie uwag i własnych opinii.

Trener – Zawodnik

– pozytywne wzmacnianie podczas treningów i meczów.

– zwracanie uwagi na negatywne zachowania.

Trener – Rodzic

przekazywanie informacji za pomocą – strony, emailem, wiadomość sms, indywidualnie.

Rodzic- Zawodnik

– pozytywne wzmacnianie.

– zakaz udzielania rad i uwag na meczach i treningach.

– stałe wspieranie swojego dziecka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *