1. Trener pracujący w AP Sokół Serock nie powinien:
  • skupiać się wyłącznie na wygrywaniu.
  • skupiać się wyłącznie na najbardziej utalentowanych graczach.
  • być wysoce krytycznym wobec pomyłek zawodników.
  • tworzyć rywalizacji pomiędzy zawodnikami/rodzicami.
  • ciągle podkreślać czego piłkarz nie potrafi zrobić.
  • przetrenować zawodników.
  • narzucać zbyt dużą ilość materiału do nauczenia.
  • demotywować zawodników.
 2. Trener pojawia się w klubie przynajmniej 20 minut przed treningiem (przygotowuje trening).
 3. Podczas pracy w klubie (treningi, turnieje, mecze) zobowiązany jest do noszenia stroju sportowego jeśli posiada sprzętu klubowego.
 4. Trener powinien pomagać swoim zawodnikom:
  • inspirując i zarażając pasją,
  • sprawiając by była przyjazna atmosfera,
  • utrzymując przyjazny kontakt, wzbudzając zaufanie,
  • sprawiając aby piłka stała przygodą,
  • sprawiając aby trening był wyzwaniem, ciężka pracą i zabawą,
  • interesując się emocjami zawodników,
  • nagradzając postępy swoich zawodników,
  • podkreślając wartość wytrwałej i ciężkiej pracy,
  • unikając sytuacji, kiedy niepowodzenia rodzą negatywne podejście. 
 5. Trener zobligowany jest zgodnie z przyjętym systemem szkolenia w poszczególnych grupach wiekowych do:
  • przygotowania planu rocznego,
  • przygotowania planu półrocznego,
  • przygotowania plany miesięcznego (tematy wszystkich jednostek),
  • przygotowania sesji treningowych (konspekt zajęć),
  • prowadzić ewidencję frekwencji zawodników,
  • przeprowadzania cyklicznych testów sprawności zawodników (jednolitych dla całego klubu),
  • prowadzenia oceny punktowej zawodników uwzględniającej ich indywidualne możliwości (frekwencja, zaangażowanie, zachowanie,
     oceny meczy),
  • prowadzić i pilnować ewidencję meczową kar i czasu gry zawodników,
  • prowadzenia kart indywidualnych zawodników,
  • kontrolowania w porozumieniu z rodzicami i szkołą postępów w nauce i zachowania,
  • sporządzania sprawozdań meczowych (co wyszło, co nie wyszło, co trzeba poprawić),
  • oceny bieżącej zawodników i ich postępów (raport co 6 miesiące).
 6. Wszyscy trenerzy mają obowiązek stosowania się do ustalonych bloków treningowych.
 7. Trener zobligowany jest do prowadzenia listy obecności oraz nadzorowania zbierania składek członkowskich.
 8. Wszyscy trenerzy w Klubie zobowiązani są do współpracy ze sobą i wymiany doświadczeń.
 9. Trenerzy są zobligowani do uczestniczenia w zebraniach trenerów i bieżącego prowadzenia dokumentacji pracy trenerskiej (omówienie pod koniec miesiąca na zebraniu trenerów).
 10. Trener jest odpowiedzialny do ustalenia z koordynatorem lub Zarządem szczegółów dotyczących spraw organizacyjnych związanych z meczami, turniejami i funkcjonowaniem zespołów.
 11. Trener zobligowany jest do przedstawienia planu potrzeb swojej grupy (na rundę, sezon, rok).
 12. Trener zobligowany jest do uczestnictwa w obozach sportowych grupy, która się opiekuje.
 13. Trener zobligowany są do prowadzenia zastępstw w przypadkach gdy taka potrzeba wystąpi.
 14. Trener przed rozgrywkami przesyła listę z pełnymi danymi zawodników do zgłoszenia do koordynatora.