1. Każdy zawodnik powinien identyfikować się z Klubem KS Sokół OSiR Serock. Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik powinien godnie reprezentować Klub, wykazywać wysoką kulturę osobistą, a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania.
 3. Każdy zawodnik powinien odnosić się do wszystkich członków drużyny, sztabu trenerskiego, wszystkich ludzi związanych i niezwiązanych z Klubem, przeciwników, kibiców oraz sędziów z należytym szacunkiem.
 4. Każdy zawodnik powinien przychodzić na trening punktualnie, być przebrany w odpowiedni strój sportowy. Spóźnienia i nieobecności powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Każdy zawodnik powinien w czasie zajęć zachowywać się jak przystało na prawdziwego piłkarza, słuchać i wykonywać polecenia trenera, szanować go oraz swoich kolegów, pomagać im.
 6. Wszyscy zawodnicy powinni dbać o sprzęt i obiekt klubowy.
 7. Każdy zawodnik musi dążyć do podnoszenia swoich umiejętności.
 8. Każdy zawodnik powinien przestrzegać zasad higieny osobistej oraz prowadzić zdrowy tryb życia.
 9. Wszyscy zawodnicy zobligowani są do współpracy i koleżeństwa na boisku i poza nim.
 10. Każdy zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a także zachowania. W przypadku słabych postępów w nauce, braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami może odsunąć zawodnika od uczestnictwa w treningach oraz meczach, aż do momentu zadowalającej poprawy.
 11. Każdy zawodnik jest zobowiązany do dostarczania trenerowi wypełnionego arkusza ocen lub ksero świadectwa szkolnego z wszelkimi podpisami na koniec każdego półrocza.
 12. Zawodnik wraz z opiekunem na koniec rundy spotyka się z trenerem celem oceny postępów zawodnika podczas minionego sezonu. Spotkanie poprzedzone jest wypełnieniem arkusza ocen, który po spotkaniu w formie papierowej trafia do teczki zawodnika.
 13. W przypadku nie przestrzegania zasad trener może: wyprosić zawodnika z treningu, zawiesić zawodnika na określony czas, zakończyć współpracę z zawodnikiem bez prawa powrotu.